การเข้า FTP ผ่าน Browser


1. เปิด My Computer แบบ Explorer

2. พิมพ์ในช่อง Address ftp://donbj.bjbrothers.com/ แล้ว Enter


3. ระบบจะให้ใส่ User และ Password ของ FTP


4. ระบบจะแสดงข้อมูล directory ใน ฝั่ง Server


5. สามารถทำการUpload Files หรือ Download Fileได้